Jdi na obsah Jdi na menu
 


V souladu se zřizovací listinou Knihovny městyse Křemže v Křemži, schválenou zastupitelstvem městyse

         usnesením čj. …48/10/2007… ze dne …2.10.2007… a podle § 4, odst. 6 zákona
 č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon),

vydávám

 
 
 
 
K N I H O V N Í   Ř Á D
 
knihovny městyse Křemže
a poboček V Mříči a v Chlumě
 
 
 
I. Základní ustanovení
 
 
 
Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna městyse Křemže je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 
 
Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna bezplatně poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona (§ 4, odst. 1 a-d).

 
 
 

2. Knihovna poskytuje tyto placené služby v souladu s knihovním zákonem (§ 4, odst. 2-4):

 

-          registraci uživatelů

-          tisk dokumentů

-          laminování

 

3. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 
 
 
 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 
 
Čl. 3

Registrace uživatele

 

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené podle osobních dokladů uživatele. Na písemné příhlášce svým podpisem uživatel stvrzuje, že se zavazuje dodržovat výpůjční řád.

 

2. Děti do 15 let se stanou uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

   

3. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození a číslo občanského průkazu. Další kontaktní údaje (č. mobilního telefonu, e-mail) nejsou povinné. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů Praha (Havelkova 22, 130 00 Praha 3).

 
4. Absenční výpůjčku knihovní jednotky umožní knihovna pouze registrovanému čtenáři.
 
5. Pracovníkům, kteří pracují v knihovně v pracovním poměru a důchodcům nad 70 let jsou služby knihovny poskytovány zdarma.
 

 

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 
 

1.Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 
 

2. Uživatel je povinen řídit se pokyny pro využívání výpočetní techniky a je povinen plně respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).

 
 

3. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 
 

4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat ústně nebo písemně knihovníkovi.

 
 

 5. Povinností čtenáře je ihned knihovně ohlásit změnu jména, adresy, příp. ztrátu čtenářského průkazu.

 

6. Čtenář si může odložit svrchní oděv a uzavřené zavazadlo (tašky, aktovky apod.) v šatně nebo do uzamykatelných skříněk. Tyto prostory nejsou určeny pro uložení cenností a za cennosti takto uložené knihovna neručí. Knihovna rovněž neručí za předměty uložené mimo tyto určené prostory.
 

 

 
III. Výpůjční řád
 
 
Čl. 5

Zpřístupnění a půjčování knihovních dokumentů

 
 

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního fondu, z knihovního fondu Městské knihovny v Českém Krumlově prostřednictvím výměnných souborů nebo na požádání uživatele z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby (knihovní zákon č. 257/2001 Sb., § 14, vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb. a pokynů Národní knihovny ČR).

 

2. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou dokumentů, které jsou: nenahraditelné, z prezenčního fondu, porušují obecné právní předpisy, apod.

 

3. Každý čtenář má kdykoliv možnost zkontrolovat stav svého čtenářského konta (seznam vypůjčených publikací, platnost čtenářské legitimace) prostřednictvím elektronického katalogu, přístupného v knihovně nebo na internetu (www.knihovnakremze.estranky.cz), eventuálně požádat u výpůjčního pultu o jeho vytištění.

 

  4. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 50 dní. Výpůjční lhůta může být prodloužena na delší dobu podle dohody a nežádá-li dokument další uživatel.

  
 5. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, popř. žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 
 
6. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.
 

7. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady. Je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu , popř. uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

  
8. Uživatel může požádat ústně i písemně (e-mail) o rezervaci dokumentu. Nebo si knihu rezervovat prostřednictvím elektronického on-line katalogu, přístupného na internetu (www.knihovnakremze.estranky.cz).
 
 

 9. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

 10. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (Ceník). Nevrátí-li uživatel dokument ani po upomenutí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.
 
 
 11. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Provozní řád pro práci s internetem
 
1.     Služby Internetu může využívat každý návštěvník knihovny.
2.     Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
3.     Uživatel musí dbát pokynů pracovníka knihovny.
4.     Užívání Internetu je zdarma. Každý uživatel má právo s Internetem pracovat maximálně 30 minut. Tuto dobu je možno prodloužit pokud není další zájemce o využívání této služby.
5.     Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač. Nesmí provádět takové změny v konfiguraci počítače, které by mohly mít vliv na jeho funkci. Tato činnost je vyhrazena jen odpovědnému pracovníkovi nebo správci sítě.
6.     Uživatel se nesmí snažit získat přístup ke chráněným informacím a k datům jiných uživatelů.
7.     Uživatel je povinen dodržovat ustanovení autorského zákona 121/2000 Sb. Uživatel se zavazuje, že nebude šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat. Zakázáno je šíření zvukových a zvukově obrazových záznamů v rozporu s autorským právem. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů.
8.     Je zakázáno používání programů P2P pro sdílení a stahování dat!!!
9.     Je zakázáno hrát hry a chatovat, internet slouží pouze k vyhledávání informací.
10.   Je povoleno používat služeb WWW a programů Open Office k vytvoření dokumentů.
11.    Obsluha knihovny má právo zamezit uživateli přístup k aplikacím, které jsou v rozporu s posláním knihovny.
12.    Knihovna městyse Křemže nenese zodpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá rovněž za rychlost spojení.
13.   Při používání počítače je zakázáno nevhodným chováním rušit ostatní uživatele knihovny.
14.   Použití tiskárny je povoleno pouze se souhlasem obsluhy knihovny. Tištěný výstup hradí uživatel dle ceníku služeb.
15.   V případě poškození zařízení je uživatel povinen vzniklou škodu uhradit.
16.   V případě porušení některého ustanovení může být uživateli pracovníkem knihovny přístup k Internetu ukončen.

                                

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 
 
Čl. 6
Ztráty a náhrady
 
 

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

    

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, totéž dílo v jiném vydání, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

   

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 
 
4. Knihovna je oprávněna odmítnout výpůjční služby čtenáři, který opakovaně porušuje výpůjční řád nebo svým nevhodným chováním narušuje chod půjčovny.

 

 

 
Čl. 7

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 
 
1. Poplatek z prodlení.
2. Poškození dokumentu.
3. Vymáhání nevrácených výpůjček.
4. Ztráta čtenářského průkazu.
5. Poškození čárového kódu.
 
 
 
Čl. 8

Náhrada všeobecných škod

 

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2).

 
 
2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
 
 
V. Závěrečná ustanovení
 

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.
3. Ruší se Výpůjční řád ze dne 24. 11. 2008.
4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou ode dne 01. 03. 2011
 

 

V Křemži dne 01. 03. 2011