Jdi na obsah Jdi na menu
 


V souladu se zřizovací listinou Knihovny městyse Křemže v Křemži, schválenou zastupitelstvem městyse

         usnesením čj. …48/10/2007… ze dne …2.10.2007… a podle § 4, odst. 6 zákona
 č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon),

vydávám

  K N I H O V N Í   Ř Á D

 
knihovny městyse Křemže
a poboček V Mříči a v Chlumě
 
 
 I. Základní ustanovení
 
Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 Knihovna městyse Křemže je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
 
 
Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna bezplatně poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a)    výpůjční služby
b)    meziknihovní služby
c)    informační služby:
                  i.    informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
              ii.    informace z oblasti veřejné správy,
             iii.    ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
             iv.    přístup na internet.
 
 2.    Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

3.    Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby:
a)    registraci uživatelů
b)    tisk dokumentů
c)    laminování

              Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem  § 4, odst. 2 až  4 zák. č. 257/2001 Sb.,  knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů (např.  za reprografické služby, za administrativní úkony spojené s registrací uživatelů). 

4.    Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.
 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 
Čl. 3

Registrace uživatele

1.    Registrovaným uživatelem Knihovny městyse Křemže se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2.    Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

3.    Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.


4.    Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 
Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1.    Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.    Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3.    Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

4.    Uživatelé knihovny si mohou odložit svrchní oděv a uzavřené zavazadlo (tašky, aktovky apod.) v šatně nebo do uzamykatelných skříněk. Tyto prostory nejsou určeny pro uložení cenností a za cennosti takto uložené knihovna neručí. Knihovna rovněž neručí za předměty uložené mimo tyto určené prostory.
 
Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1.    Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2.    Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.    Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

4.    Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5.    Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

6.    Obsluha knihovny má právo zamezit uživateli přístup k aplikacím, které jsou v rozporu s posláním knihovny.

7.    Uživatel se zavazuje, že neumožní dětem přístup ke stránkám s pornografickým obsahem. Je zakázáno provozovat neoprávněné sázkové hry, vytvářet internetové stránky s národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.

8.    Uživatelé nesmí vypínat a resetovat počítače bez svolení obsluhy knihovny.

9.    Uživatel je povinen respektovat soukromí ostatních uživatelů.

10.    Uživatelé nesmí při používání výpočetní techniky nevhodným chováním rušit ostatní uživatele knihovny.

11.    Uživatel může využívat počítač maximálně 30 minut. Tuto dobu je možno prodloužit, pokud v knihovně není další zájemce o využití této služby.

12.    Použití tiskárny je povoleno pouze se souhlasem obsluhy knihovny. Tištěný výstup hradí uživatel dle ceníku služeb.

13.    Uživatelé mohou využít programy Open Office k vytváření vlastních dokumentů.

 

III. Výpůjční řád

 
Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1.    Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.(Městská knihovna v Českém Krumlově)

2.    Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

1.    Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
       a)   kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
       b)   které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
     c)   jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
      d)  které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

1.    Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2.    Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu:
       a) ústně
       b) e-mailem
       c) telefonicky

Čl. 9

Výpůjční lhůty

1.    Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 50 dní. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o 50 dní, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2.    Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

 1.    Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2.    Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1.    Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2.    Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše XY dokumentů

3.    Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4.    Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5.    Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).

6.    Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7.    Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

8.    Každý uživatel má kdykoliv možnost zkontrolovat stav svého čtenářského konta (seznam vypůjčených dokumentů, platnost registrace) prostřednictvím elektronického katalogu, přístupného v knihovně nebo na internetu:
www.knihovnakremze.estranky.cz

eventuálně požádat u výpůjčního pultu o jeho vytištění.

 

Čl. 12

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování společenských her  mimo knihovnu

 1.    Absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra na 50 dní bez možnosti prodloužení

2.    Hry si čtenáři do 15 let mohou půjčit pouze v doprovodu zákonného zástupce (je nutný souhlas rodiče).
3.    Hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Knihovně městyse Křemže.

4.    Před půjčením je uživatel povinen si zkontrolovat, zda je hra v pořádku a veškeré nesrovnalosti ihned nahlásit obsluze knihovny.

5.    Při půjčení čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce, společně se seznamem všech komponentů hry (pokud není seznam uveden u hry).

6.    Hry lze rezervovat, platí stejné podmínky jako u ostatních dokumentů.

 

Pravidla vracení společenských her 

 1.    Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu. Jestliže tak neučiní, knihovna mu bude účtovat poplatek z prodlení (stejný jako u ostatních dokumentů) dle platného ceníku.

2.    Při vrácení je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží na požádání potvrzení o vrácení.

3.    V případě poškození či ztráty společenské hry nebo její části, bez které je hra nefunkční, je uživatel povinen zakoupit hru novou nebo uhradit plnou pořizovací cenu celé hry + 20,- Kč manipulační poplatek.

4.    V případě poškození hry nebo její části, kterou lze dokoupit, je uživatel povinen zajistit náhradu do jednoho měsíce.
 
5.    V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.

 

Čl. 13

Reprografické a jiné kopírovací služby

1.    Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2.    Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).

3.    Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

4.    Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 Čl. 14
Ztráty a náhrady

1.    Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.    O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3.    Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.    Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 
Čl. 15
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1.    Poplatek z prodlení:
    a)    povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2.    Vymáhání nevrácených výpůjček:
  a)    nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis úřadu městyse) následuje vymáhání právní cestou.

3.    Ztráta průkazu uživatele:
   a)    za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

4.    Poškození čárového kódu:
    a) za manipulaci a vytištění nového čárového kódu se účtuje manipulační poplatek.

 Čl. 16

Náhrada všeobecných škod

1.    Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).

2.    Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

  
V. Závěrečná ustanovení

1.    Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
2.    Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
3.    Ruší se Knihovní řád ze dne 01. 03. 2011
4.    Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou
 
VI. Přílohy Knihovního řádu

1.    Ceník placených služeb a poplatků Knihovny městyse Křemže
2.    Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovnyV Křemži dne 30. 06. 2018 
     
 
Ceník placených služeb a poplatků Knihovny městyse Křemže
 
Registrační poplatek na rok, pro knihovnu ve Křemži činí
pro dospělého čtenáře             100,- Kč
pro děti a studenty                     20,- Kč.
Čtenáři starší 70 let neplatí registrační poplatek.

V knihovnách v Mříči a v Chlumu činí tento poplatek
pro dospělého čtenáře              50,- Kč
pro děti a studenty                    10,- Kč
Čtenáři, kteří platí registrační poplatek ve Křemži, na pobočkách již tento poplatek neplatí.

Sankční poplatky:
1. upomínka         20,- Kč zaslaná pouze e-mailem
2. upomínka         40,- Kč
3. upomínka         60,- Kč
4. upomínka         80,- Kč

Ztráta legitimace    5,- Kč

Ztráta knihy, časopisu – tržní cena + 20,- Kč pokuta.

Poškození čárového kódu:    2,- Kč.

Internet:    zdarma

Tisk:    jedna strana        černobílého tisku      2,- Kč
                                        barevného tisku     10,- Kč
                                        kombinovaného       5,- Kč

Laminování:                     1 ks „formátu A4“     10,- Kč
                                         1 ks „formátu A3“     20,- Kč
 

Organizační záležitosti

V Knihovně městyse Křemže je výpůjční doba:

každé pondělí a čtvrtek od 9.00 do 11.00 a od 12.00 do 18.00 hodin
ve středu od 14.00 do 18.00 hodin.

V Chlumu je výpůjční doba každé úterý od 15.00 do 18.00 hodin.

V Mříčí je výpůjční doba každé úterý od 14.00 do 17.00 hodin.
 


Poučení o ochraně osobních údajů
 
Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Městys Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže (dále jen Knihovna městyse Křemže s pobočkami v Mříči a Chlumu).

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

1. Povinné identifikační údaje:
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

2. Nepovinné kontaktní údaje:
doručovací adresa, e-mail, telefon

3. Služební údaje:
číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání

4. Účetní údaje:
o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech – registrace, upomínky, ztráty a poškození, tisk, laminováni

5. Další údaje
údaj o ZTP

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 
Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a pět let poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu městyse Křemže.

Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi knihovního systému Clavius Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás:


Knihovna městyse Křemže
Miroslava Průchová
Pod Jáníčkem 82 • 382 03 Křemže • tel.:+ 420 725 525 420
e-mail: knihovna@kremze.cz • www.knihovnakremze.estranky.cz