Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie knihovny ve Křemži

 
 ?
Datum založení knihovny, místními studujícími, zatím není známo.
 
1877
Zápis z obecní kroniky:
 
„9. května 1877 bylo obecním výborem usneseno převzíti do správy obce knihovnu od studujících zdejších založenou a starati se o další její udržování a rozšíření.“
 
1878
1. září 1878 převzala obec malou knihovnu, založenou zdejšími studujícími, do své správy a dál ji rozšiřovala.
 
Zápis z obecní kroniky:
 
„1. září 1878 Obecním výborem usneseno, by od studujících zdejších převzatá knihovna byla považována za knihovnu obecní a dána byla na opatrování Vojtěchu Schneiderovi, Kostelníku zde, jemuž zároveň dovoleno vybírat od zvonění hran zvláštní poplatek 20, 10 a 5 Kr a aby výnos těchto poplatků k účelům knihovny každoročně obci vykázán a odváděn byl.“
 
1896
Zápis z obecní kroniky:
 
„10. září 1896 Ježto dosavadní ošetřovatel obecní knihovny Vojtěch Schneider, kostelník zemřel, předána byla knihovna ta k dalšímu opatrování Václ. Zimermanovi, hostinskému v Křemži čp. 26.“
 
1975
Knižní fond knihovny se postupně zvětšoval, v roce 1975 měla knihovna 3745 svazků, zaregistrováno bylo 228 čtenářů a 5071 výpůjček.
 
1976
1. července 1976 byla v obci zřízena středisková knihovna s profesionálním pracovníkem – knihovnicí Annou Traplovou. Středisková knihovna v Křemži spravovala také knihovny v osadách Chlum, Mříč, ve Stupné, v Holubově a Třísově.
Knihovnu předávala Marie Vítková, učitelka ZDŠ, která tuto funkci zastávala jako dobrovolnice asi 25 let.
 
1977
V roce 1977 měl fond knihovny 4 693 svazky. 20842 výpůjčky a 428 čtenářů.
 
1983 
V roce 1983 získala knihovna v Křemži titul Vzorná lidová knihovna. Kromě něj mohla vykázat 426 čtenářů, 22 994 výpůjčky a 7 110 svazků ve fondu knihovny.
Pobočka v osadě Chlum získala v roce 1984 titul Vzorná lidová knihovna a jako jediná na okrese Český Krumlov ho v roce 1989 obhájila. Knihovnu Chlum v té době vedla knihovnice Ludmila Soukupová.
 
1986 
Po odchodu Anny Traplové do důchodu nastoupila v roce 1986 do střediskové knihovny nová knihovnice Ivana Troupová. V této době bylo ve fondu knihovny 7601 svazek a 409 čtenářů si vypůjčilo 19 213 knih a časopisů.
Mimo pravidelnou výpůjční činnost (pondělí 9 – 17 hodin, čtvrtek 9 – 18 hodin) pořádala SK Křemže besedy pro MŠ, ZŠ, prodejní výstavky knih a podobně. Spravovala také knihovny v osadách. V letech 1985 – 1988 byla provedena ve většině knihoven v osadách adaptace – zavedeno akumulační vytápění, vybaveny novým knihovnickým nábytkem.
Středisková knihovna v Křemži měla pobočky v osadách Chlum (knihovnice Ludmila Soukupová), Mříč (knihovnice Anna Traplová). Dále spolupracovala s MLK v Holubově knihovnice p. Petříková).
 
1992 
Knihovna ve Křemži byla v roce 1992 přestěhována z malých, stísněných prostor bývalé budovy OÚ do budovy MŠ, kde získala jedno patro a tím i vyhovující prostory k uložení knihovního fondu. Také čtenáři zde měli dostatek prostoru k výběru knih a časopisů.
V roce 1996 Obecní knihovna ve Křemži vypůjčila 25 556 svazků z toho 7 780 časopisů.
Knihovnu navštěvovalo 328 čtenářů (137 dětí do 15 let). Knižní fond ve všech knihovnách (Křemže, Chlum, Mříč) byl celkem 13 454 svazků.
 
1998 
V roce 1998, kdy byly knihovnice převedeny pod obecní a městské úřady, byl zkrácen pracovní poměr z plného na poloviční.
 
1999
Po odchodu paní Troupové do Městské knihovny v Českém Krumlově nastoupila v prosinci roku 1999 do Obecní knihovny nová knihovnice Miroslava Průchová.
V této době bylo ve fondu knihovny Křemže a poboček Chlum a Mříč celkem 13 953 svazků. Knihovnu navštěvovalo 383 čtenářů (187 dětí do 15 let). V roce 1999 se vypůjčilo 24 170 knih a časopisů.
 
2001
V únoru 2001 bylo opraveno schodiště knihovny, které bylo již ve špatném stavu.
V tomto roce byla Obecní knihovna vybavena výpočetní technikou a zaveden Internet s přístupem pro všechny občany. Knihovnice absolvovala rekvalifikační kurs „Knihovník, informační pracovník“. Z těchto důvodů byl pracovní poměr opět prodloužen z polovičního na plný. Byla také prodloužena výpůjční doba knihovny (pondělí a čtvrtek 9.00 – 11.00 a 12.00 – 18.00 hodin a středa 14.00 – 18.00 hodin)
V tomto roce bylo také započato vkládání dat do počítače v programu LANius.
 
2003
V letech 2003 a 2004 bylo zavedeno osvětlení vchodu knihovny a přístupové cesty a nad vchodem knihovny byl umístěn nápis označující knihovnu. Zároveň došlo k výměně podlahové krytiny (nový koberec) a vymalování celé knihovny, včetně skladů a schodiště.
 
2004 
V prosinci 2004 byla zřízena nová služba – čtení na pokračování, pod vedením paní Mgr. Ludmily Dvořákové pro zájemce z pečovatelského domu, z Klubu důchodců i dalších seniorů z obce, kterou jsme nazvaly „Čtení a besedování o knihách“.
 
2005 
V tomto roce byla zakoupena laserová tiskárna a laminátor na laminování průkazek i různých dokumentů pro veřejnost.
Ke konci roku 2005 bylo ve fondu knihoven (Křemže, Chlum, Mříč) 17 072 svazků knih.
Přihlášených čtenářů 455, z toho 225 dětí do 15 let. Vypůjčilo se 22 429 knih a časopisů.
Vyhledávání na internetu v Obecní knihovně Křemže využilo 245 návštěvníků.
 
2006
Knihovna oslavila 30. výročí zřízení střediskové knihovny s profesionálním knihovníkem, kterou od počátku vedla knihovnice Anna Traplová. 
V červnu 2006 byl s přispěním grantu Ministerstva kultury zakoupen nový počítač, který je vybaven novým programem Clavius – modernější verze programu LANius.
V září 2006 bylo také dokončeno pětileté vkládání starších knih do počítače v programu LANius. K 31. 12. 2006 bylo vloženo 9000 knih.
V „Týdnu knihoven“ byla vyhlášena soutěž pro děti Základní školy o nejlepší logo knihovny.
1. 12. 2006 byly knihovny a její pobočky přejmenovány – Knihovna městyse Křemže + Pobočka Mříč + Pobočka Chlum.
 
2007
28. 3. 2007 byly předány diplomy a ceny těm nejlepším v soutěži o nejhezčí logo knihovny. 1. místo v této soutěži získala Vendula Korábová a její logo knihovna stále využívá.
Koncem roku 2007 byly provedeny opravy poboček v Chlumě a ve Mřiči. Na pobočku v Chlumě byla vyvěšena nová cedule označující knihovnu.
V říjnu 2007 se začalo v Křemži půjčovat elektronicky v programu Clavius.
 
2008 
Dne 22. 5. 2008 se v naší knihovně sešli účastníci Literární Šumavy, kterou pořádal Jihočeský SKIP.
Dne 5. června 2008 zemřela paní Ludmila Soukupová. Na její místo v pobočce Chlum nastoupila její dcera Ludmila Křížová.
11. července - 9. listopadu 2008 byla knihovna uzavřena a vystěhována, aby zde mohlo vzniknout nové oddělení Mateřské školy ve Křemži. Zároveň probíhala výstavba nové knihovny, která byla vybudována nad kuchyní Mateřské školy v Křemži.
Dne 15. 10. 2008 byla zřízena webová stránka knihovny. Adresa webové stránky je www.knihovnakremze.estranky.cz
7. listopadu 2008 se konal Den otevřených dveří v nově vybudované knihovně. Pro čtenáře byla knihovna otevřena 10. listopadu 2008.
Od otevření nové knihovny, je vyhledávání na Internetu v Knihovně městyse Křemže poskytováno všem zájemcům zdarma.

2009
 
V tomto roce dostala knihovna 2 granty od Ministerstva kultury.
S jejich přispěním nakoupila dva nové počítače pro veřejnost a programy – webový on-line katalog a EMVS od firmy LANius. Druhý grant byl využit na kulturní činnost knihovny. V dubnu byla opravena pobočka Mříč a provedena předávací revize a od 5. května 2009 zde půjčuje knihovnice Marie Šanderová, která vystřídala paní Annu Traplovou.
Křemežská knihovna se zúčastnila v sobotu 6. června 2009 propagační akce Městské knihovny v Prachaticích – Na kolech po knihovnách regionu.
Jedna z tras automobilových a motocyklových veteránů vedla z Kaplice přes Křemži do Prachatic. Kromě majitelů strojů, posádku na této trase doplnili spisovatel Roman Kozák a herec Miloslav Mejzlík. Po příjezdu do naší knihovny nejprve všechny přivítal starosta Ing. Josef Troup. Potom jsme shlédli taneční vystoupení žáků 1. třídy ZŠ a MŠ Křemže pod vedením Mgr. Dany Neubergové.

2010
   Dne 11. června 2010 navštívily knihovnu knihovnice z prachaticka, pod vedením jejich metodické pracovnice – paní Evy Jilečkové. V knihovně městyse Křemže je přivítal starosta Ing. Josef Troup.

V srpnu 2010 byla provedena v Knihovně městyse Křemže revize knihovního fondu. K 31. 12. 2010 bylo vloženo 12 734 dokumentů z toho 12 301 knih, 433 brožur.
Knihovna městyse Křemže poskytla fotografie knihovny do
kalendáře „České knihovny 2011“.

2012
Pobočka Mříč prošla v květnu 2012 rekonstrukci. Byla vyměněna okna, vydlážděna podlaha a dodán výpůjční pult z původní knihovny v Křemži.
29. května 2012 byla pobočka v Mříči slavnostně otevřena za účasti pana starosty Ing. Josefa Troupa.
 
2013
V březnu 2013 došlo ke změně e-mailové adresy knihovny: knihovna@kremze.cz
Dne 31. května 2013 navštívily naši knihovnu knihovnice z českokrumlovského regionu, v rámci studijní cesty po regionálních knihovnách, pod vedením naší metodické pracovnice – paní Ivany Troupové.
V červenci 2013 byly nakoupeny nové počítače do poboček Mříč a Chlum. V září byl zaveden internet do pobočky v Mříči. Pobočka v Chlumu měla internet zavedený již od roku 2012 z Mateřské školy. V listopadu 2013 byl nainstalován v pobočkách knihovní program REKS metodičkou paní Ivanou Troupovou. A tím začaly knihovnice s katalogizováním knihovního fondu v tomto programu.
 
2014
V roce 2014 se Knihovna městyse Křemže zúčastnila soutěže „Knihovna roku“ a získala titul Jihočeská knihovna roku 2014. Diplom jsme převzali s panem starostou Ing. Josefem Troupem ve „Vesnici roku“ – v Úsilném.
V celostátním kole soutěže získala naše knihovna Ocenění za moderní knihovnické a informační služby, poskytované ve zdařile stavebně řešených bezbariérových prostorách a organizaci literárně poznávacích akcí, které jsme převzali při slavnostním vyhlášení výsledků v Praze v Zrcadlové kapli Klementina.
Od července do konce října 2014 proběhla kompletní rekonstrukce Mateřské školy v Chlumu a s ní i knihovny. Budova byla zateplena, vyměněna okna a dveře a došlo i ke změně otopného systému z elektrického akumulačního na plynový kondenzační kotel. V knihovně bylo položeno nové lino, v kotelně dlažba, dále vymalováno a natřeny dveře a zábradlí. Do knihovny byl pořízen nový výpůjční pult, byl složen knižní fond a vyřazeny zastaralé knihy. Knihovna byla znovu slavnostně otevřena 4. listopadu 2014 za účasti pana starosty Ing, Josefa Troupa a metodičky paní Ivany Troupové.
Novou knihovnicí se stala paní Václava Bartošová.

V tomto roce jsme oslavili 10. výročí zavedení služby pro starší občany, především pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou a návštěvníky Klubu důchodců – čtení na pokračování – nazvané Čtení a besedování o knihách, které celou dobu vedla paní Mgr. Ludmila Dvořáková. Od roku 2008 společně s paní Doubravkou Kopeckou. Pro čtení na pokračování byla vybrána vždy jedna hlavní kniha, která byla prokládána úryvky z jiných knih a besedováním. Schůzky se konaly 1x týdně v úterý od 15.30 do 17.00 hod., v jídelně Domu s pečovatelskou službou, celý rok s výjimkou letních měsíců. Od roku 2005 pořádáme v rámci „Čtení a besedování o knihách“ jarní literární výlety do bližšího okolí, pod společným názvem „Po stopách Rožmberků“. V  roce 2005 to byl výlet do Zlaté Koruny, v roce 2006 a 2008 jsme navštívily Český Krumlov vždy v doprovodu spisovatelky paní Heleny Braunové, v roce 2009 České Budějovice, 2010 Třeboň, 2011 Nové Hrady, 2012 Jindřichův Hradec a v roce 2014 jsme navštívili opět Český Krumlov, v roce 2015 to byla návštěva Českých Budějovic s komentovanou prohlídkou radnice. V roce 2016 jsme si prošli Stezku korunami stromů v Lipně nad Vltavou a v roce 2017 Tereziino údolí u Nových Hradů. V letošním roce jsme navštívili ZOO Dvorec u Borovan a město Borovany.
A protože jsme chtěly navštívit i některá vzdálenější místa, požádaly jsme o spolupráci Úřad městyse Křemže. Od roku 2010, vždy počátkem září, tak pořádáme zájezdy pro více účastníků z řad místních seniorů. Jezdíme objednaným autobusem a cestovné hradí Úřad městyse Křemže. První místo, které jsme navštívili, byl Státní zámek Kratochvíle. V roce 2011 Lovecký zámek Ohrada a ZOO Ohrada, 2012 Státní hrad Rožmberk a Poštovní muzeum a klášter ve Vyšším Brodě a Lipno nad Vltavou. V roce 2013 jsme navštívili Státní hrad Zvíkov a Vodní zámek Blatná. V roce 2014 jsme pořádaly zájezd na poutní místo Klokoty a do Tábora, kde jsme navštívili Muzeum čokolády a v Soběslavi jsme si prohlédli zrestaurovanou knihovnu. V roce 2015 to byla návštěva památného hřbitova s kostelem sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou a město Bechyně. V roce 2016 jsme si prohlédli tvrz Kestřany, sochu Švejka v Putimi a město Písek, v roce 2017 město Jindřichův Hradec. A v letošním roce  jsme navštívili město Telč.

2015
   Tento rok byl posledním, kdy se zájemci o „Čtení“ sešli. V následujícím roce 2016 bylo „Čtení“ pro malý zájem zrušeno.
Naše knihovna využila grantu Ministerstva kultury na přechod automatizovaného knihovního systému Clavius z formátu UNIMARC na formát MARC21 a na nákup Z client - protokol Z39.50, které umožňují katalogizovat knihy podle nových pravidel RDA. V letech 2014 - 2015 byla v Mříči udělána nová střecha a fasáda. V červnu byla nainstalována nová vitrína na vyvěšování letáků, v říjnu byly zabudovány nové vchodové dveře knihovny a v prosinci byly namontovány žaluzie, ty byly namontovány i v pobočce Chlum.
Koncem roku 2015 a počátkem roku 2016 proběhly v pobočkách Mříč a Chlum revize knih v elektronickém knihovním systému REKS.

2016
   Od tohoto roku si mohou čtenáři v knihovně v Křemži půjčovat společenské hry. Knihovna se přihlásila do Benchmarkingu knihoven.
V tomto roce se naše knihovna přihlásila do soutěže Kamarádka knihovna. Knihovny účastí v této soutěži dokládají spokojenost dětí s knihovnou. Základním kritériem pro úspěch v této soutěži je hodnocení dětí, které vyjadřují v dotaznících – vysvědčení -  jedničkami. V této soutěži jsme se umístili ve své kategorii na 8. místě.
V letních měsících byla v knihovně v Křemži nalakována podlaha, vyčištěno topení a přesazeny květiny. Dále byly nainstalovány dva nové regály na knihy v oddělení pro mládež, nakoupeny nové kancelářské židle do Knihovny městyse Křemže i do jejích poboček v Chlumu a Mříči a na podzim byly doplněny sedací pytle polystyrenovými kuličkami.
V roce 2016 jsme se s výtvarnou dílnou – kytičky z organzy – přihlásily do celostátní akce Týden vzdělávání dospělých. V tomto roce byla v knihovně, také nainstalovaná výstava dřevěných hraček a pořádána beseda pro 300 žáků ZŠ Křemže se spisovatelkou dětských knih PaedDr. Ivonou Březinovou.
V prosinci 2016 jsme ve spolupráci s Obecní knihovnou v Brloze, pořádali zájezd na divadelní představení Saturnin do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.

2017
   Ke konci roku 2017 bylo ve fondu knihoven (Křemže, Chlum, Mříč) 18 176 svazků knih. Přihlášených čtenářů 485, z toho 214 dětí do 15 let. Vypůjčilo se 24 304 knih a časopisů.

2018
   Knihovna městyse Křemže svým čtenářům umožňuje, půjčování knih přes MVS z jiných knihoven. Do knihovny v Křemži a do jejích poboček v Chlumu a Mříči půjčuje Městská knihovna v Českém Krumlově soubory knih hrazených z dotace Jihočeského kraje.
Knihovna každoročně vykazuje bohatou kulturní činnost. V jarních měsících to jsou besedy pro žáky ZŠ a MŠ Křemže a na podzim besedy pro děti navštěvující družinu ZŠ Křemže. Již od roku 2009 pořádáme ve spolupráci s panem starostou Ing. Josefem Troupem pasování prvňáků na čtenáře. Zájem je o různé výtvarné dílny pro děti i dospělé, některé z nich jsou tematicky zaměřené na Velikonoce a Vánoce. Knihovna pořádá také besedy s různými spisovateli a cestovateli a besedy s kronikářem. Ve své činnosti se naše knihovna zaměřuje na místní seniory, pro které pořádá literární výlety a zájezdy. Knihovna se pravidelně přihlašuje do celostátních knihovnických akcí, jako je Březen měsíc čtenářů nebo Týden knihoven, a také do různých soutěží. Pro získávání nových informací v oboru se knihovnice pravidelně účastní porad, školení, seminářů a studijních cest.