Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie knihovny ve Křemži

 
 ?
Datum založení knihovny, místními studujícími, zatím není známo.
 
1877
Zápis z obecní kroniky:
 
„9. května 1877 bylo obecním výborem usneseno převzíti do správy obce knihovnu od studujících zdejších založenou a starati se o další její udržování a rozšíření.“
 
1878
1. září 1878 převzala obec malou knihovnu, založenou zdejšími studujícími, do své správy a dál ji rozšiřovala.
 
Zápis z obecní kroniky:
 „1. září 1878 Obecním výborem usneseno, by od studujících zdejších převzatá knihovna byla považována za knihovnu obecní a dána byla na opatrování Vojtěchu Schneiderovi, Kostelníku zde, jemuž zároveň dovoleno vybírat od zvonění hran zvláštní poplatek 20, 10 a 5 Kr a aby výnos těchto poplatků k účelům knihovny každoročně obci vykázán a odváděn byl.“
 
1896
Zápis z obecní kroniky:
 „10. září 1896 Ježto dosavadní ošetřovatel obecní knihovny Vojtěch Schneider, kostelník zemřel, předána byla knihovna ta k dalšímu opatrování Václ. Zimermanovi, hostinskému v Křemži čp. 26.“
 
1913
Spolek SMIL splynul s Jednotou Sokol v roce 1913.

1940
Zápis z obecní kroniky:
„Veškeré spolky jsou povinni znovu podávati svá hlášení o svém trvání, neučinila tak, ale Ochotnicko-čtenářská jednota „Smil“ a tím trvání její zaniklo. Snažil jsem se získati aspoň její knihu zápisů o schůzích, ve které již od jejího vzniku podrobně vylíčena její obsáhlá a svou dobročinností vyplněná činnost po celou dobu trvání, bych v místním archivu pro budoucí generace ji zachoval, pátrání moje po ní ale zůstalo bezvýsledným, takže zůstává mi záhadou, kde kniha ta uvázla.“

1950 – 1976
V padesátých letech byla knihovna umístěna v budově Místního národního výboru, nejprve v přízemí vlevo od hlavního vchodu. Pak zde byla zřízena obřadní síň a knihovna byla přestěhována na druhou stranu.
V Místní lidové knihovně MNV Křemže byla od roku 1950 knihovnicí paní Marie Vítková, učitelka ZDŠ Křemže. Knihovna v té době měla 1913 knih.
Po dobu dvou let měla knihovnice paní Vítková k ruce pomocnici, kterou byla žákyně 7. – 8. třídy Jaroslava Jaklová - Prenerová. Jejím úkolem bylo vypisovat kartičky do knih, balit a zařazovat knihy do regálů.
Na podzim roku 1973 byla knihovna několik měsíců uzavřena z důvodu generální stavební opravy budovy MNV, kde byla knihovna umístěna. V tomto roce byla provedena 1. revize knih, která se do té doby neprováděla. Knihovna měla 3 174 knih.  

1975
Knižní fond knihovny se postupně zvětšoval, v roce 1975 měla knihovna 3745 svazků, zaregistrováno bylo 228 čtenářů a 5071 výpůjček.
 
1976
Paní Vítková funkci knihovnice zastávala jako dobrovolnice do 30. března 1976. 
1. července 1976 byla v obci zřízena středisková knihovna s profesionálním pracovníkem – knihovnicí Annou Traplovou. Středisková knihovna v Křemži spravovala také knihovny v osadách Chlum, Mříč, ve Stupné, v Holubově a Třísově.
Knihovnu předávala Marie Vítková, učitelka ZDŠ, která tuto funkci zastávala jako dobrovolnice asi 25 let.
 
1977
V roce 1977 měl fond knihovny 4 693 svazky. 20842 výpůjčky a 428 čtenářů.
 
1980 – 1982
Náklady na provoz knihovny Křemže a jejích poboček Mříč a Stupná byly hrazeny z rozpočtu MNV. Dále nákup některých knižních novinek a předplatné časopisů. Ostatní nákup knižního fondu do knihovny v Křemži byl dotován z Okresní knihovny v Českém Krumlově.
V průběhu let se knihovna úspěšně zúčastňovala různých knihovnických soutěží.
V roce 1981 nakoupila knihovna v Křemži radiopřijímač za odměnu ze soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu - BVLK.“
V roce 1982 měla knihovna v Křemži výpůjční dobu v pondělí od 10.00 – 17.00 a ve čtvrtek od 10.00 – 18.00 hodin.
 
1983 - 1984
V roce 1983 získala knihovna v Křemži titul Vzorná lidová knihovna. Kromě něj mohla vykázat 426 čtenářů, 22 994 výpůjčky a 7 110 svazků ve fondu knihovny.
V roce 1984 byla knihovna vybavena novými regály.
Pobočka v osadě Chlum získala v roce 1984 titul Vzorná lidová knihovna a jako jediná na okrese Český Krumlov ho v roce 1989 obhájila. Knihovnu Chlum v té době vedla knihovnice Ludmila Soukupová.
 
1986 
Po odchodu Anny Traplové do důchodu nastoupila v roce 1986 do střediskové knihovny nová knihovnice Ivana Troupová. V této době bylo ve fondu knihovny 7601 svazek a 409 čtenářů si vypůjčilo 19 213 knih a časopisů.
Mimo pravidelnou výpůjční činnost (pondělí 9 – 17 hodin, čtvrtek 9 – 18 hodin) pořádala SK Křemže besedy pro MŠ, ZŠ, prodejní výstavky knih a podobně. Spravovala také knihovny v osadách. V letech 1985 – 1988 byla provedena ve většině knihoven v osadách adaptace – zavedeno akumulační vytápění, vybaveny novým knihovnickým nábytkem.
Středisková knihovna v Křemži měla pobočky v osadách Chlum (knihovnice Ludmila Soukupová), Mříč (knihovnice Anna Traplová), Stupná (knihovník Josef Pivoňka). Dále spolupracovala s MLK v Holubově a Třísově. Kromě půjčování v křemežské knihovně, byly knihy půjčovány také formou souborů knihovnám v obvodu – Chlum, Mříč, Stupná, Holubov a Třísov.
 
1991
Na konci roku 1991 byla zrušena knihovna ve Stupné. Její knihovní fond byl převeden do knihovny v Křemži.
 
1992
Knihovna ve Křemži byla v roce 1992 přestěhována z malých, stísněných prostor budovy OÚ do budovy MŠ, kde získala jedno patro a tím i vyhovující prostory k uložení knihovního fondu. Také čtenáři zde měli dostatek prostoru k výběru knih a časopisů.
V roce 1996 Obecní knihovna ve Křemži vypůjčila 25 556 svazků z toho 7 780 časopisů.
Knihovnu navštěvovalo 328 čtenářů (137 dětí do 15 let). Knižní fond ve všech knihovnách (Křemže, Chlum, Mříč) byl celkem 13 454 svazků.
 
1998
V roce 1998 bylo financování knihovnic převedeno pod obecní a městské úřady, a v souvislosti s tím, byl zkrácen pracovní poměr křemežské knihovnici paní Ivaně Troupové z plného na poloviční.
Knihovna v Křemži začala vykazovat známky opotřebovanosti a byly požadovány různé opravy schodiště, oken, elektroinstalace, vodovodu a výmalba. Velká okna nebyla chráněna žádným stíněním a docházelo k velkým výkyvům teplot a poškozování knihovního fondu. Opravy byly postupně prováděny v následujících letech.
Od roku 1998 byl zrušen střediskový systém a metodickou činnost přebrala Městská knihovna v Českém Krumlově. Tato činnost byla i nadále vykonávána pro knihovny v Chlumu a Mříči, protože patřily pod jeden obecní úřad, a tím i pod jeden rozpočet.
 
1999
Po odchodu paní Troupové do Městské knihovny v Českém Krumlově nastoupila v prosinci roku 1999 do Obecní knihovny nová knihovnice Miroslava Průchová.
V této době bylo ve fondu knihovny Křemže a poboček Chlum a Mříč celkem 13 953 svazků. Knihovnu navštěvovalo 383 čtenářů (187 dětí do 15 let). V roce 1999 se vypůjčilo 24 170 knih a časopisů.
 
2001
V únoru 2001 bylo opraveno schodiště knihovny, které bylo již ve špatném stavu.
V tomto roce byla Obecní knihovna vybavena výpočetní technikou a zaveden Internet s přístupem pro všechny občany. Knihovnice absolvovala rekvalifikační kurs „Knihovník, informační pracovník“. Z těchto důvodů byl pracovní poměr opět prodloužen z polovičního na plný. Byla také prodloužena výpůjční doba knihovny (pondělí a čtvrtek 9.00 – 11.00 a 12.00 – 18.00 hodin a středa 14.00 – 18.00 hodin)
V tomto roce bylo také započato vkládání dat do počítače v programu LANius.
 
2003
V letech 2003 a 2004 bylo zavedeno osvětlení vchodu knihovny a přístupové cesty a nad vchodem knihovny byl umístěn nápis označující knihovnu. Zároveň došlo k výměně podlahové krytiny (nový koberec) a vymalování celé knihovny, včetně skladů a schodiště.
 
2004 
V prosinci 2004 byla zřízena nová služba – čtení na pokračování, pod vedením paní Mgr. Ludmily Dvořákové pro zájemce z pečovatelského domu, z Klubu důchodců i dalších seniorů z obce, kterou jsme nazvaly „Čtení a besedování o knihách“.
 
2005 
V tomto roce byla zakoupena laserová tiskárna a laminátor na laminování průkazek i různých dokumentů pro veřejnost.
Ke konci roku 2005 bylo ve fondu knihoven (Křemže, Chlum, Mříč) 17 072 svazků knih.
Přihlášených čtenářů 455, z toho 225 dětí do 15 let. Vypůjčilo se 22 429 knih a časopisů.
Vyhledávání na internetu v Obecní knihovně Křemže využilo 245 návštěvníků.
 
2006
Knihovna oslavila 30. výročí zřízení střediskové knihovny s profesionálním knihovníkem, kterou od počátku vedla knihovnice Anna Traplová. 
V červnu 2006 byl s přispěním grantu Ministerstva kultury zakoupen nový počítač, který je vybaven novým programem Clavius – modernější verze programu LANius.
V září 2006 bylo také dokončeno pětileté vkládání starších knih do počítače v programu LANius. K 31. 12. 2006 bylo vloženo 9000 knih.
V „Týdnu knihoven“ byla vyhlášena soutěž pro děti Základní školy o nejlepší logo knihovny.
1. 12. 2006 byly knihovny a její pobočky přejmenovány – Knihovna městyse Křemže + Pobočka Mříč + Pobočka Chlum.
 
2007
28. 3. 2007 byly předány diplomy a ceny těm nejlepším v soutěži o nejhezčí logo knihovny. 1. místo v této soutěži získala Vendula Korábová a její logo knihovna stále využívá.
Koncem roku 2007 byly provedeny opravy poboček v Chlumě a ve Mřiči. Na pobočku v Chlumě byla vyvěšena nová cedule označující knihovnu.
V říjnu 2007 se začalo v Křemži půjčovat elektronicky v programu Clavius.
 
2008 
Dne 22. 5. 2008 se v naší knihovně sešli účastníci Literární Šumavy, kterou pořádal Jihočeský SKIP.
Dne 5. června 2008 zemřela paní Ludmila Soukupová. Na její místo v pobočce Chlum nastoupila její dcera Ludmila Křížová.
11. července - 9. listopadu 2008 byla knihovna uzavřena a vystěhována, aby zde mohlo vzniknout nové oddělení Mateřské školy ve Křemži. Zároveň probíhala výstavba nové knihovny, která byla vybudována nadstavbou nad kuchyní Mateřské školy v Křemži.
Dne 15. 10. 2008 byla zřízena webová stránka knihovny. Adresa webové stránky je www.knihovnakremze.estranky.cz
7. listopadu 2008 se konal Den otevřených dveří v nově vybudované knihovně. Pro čtenáře byla knihovna otevřena 10. listopadu 2008.
Od otevření nové knihovny, je vyhledávání na Internetu v Knihovně městyse Křemže poskytováno všem zájemcům zdarma.

2009
 
V tomto roce dostala knihovna 2 granty od Ministerstva kultury.
S jejich přispěním nakoupila dva nové počítače pro veřejnost a programy – webový on-line katalog a EMVS od firmy LANius. Druhý grant byl využit na kulturní činnost knihovny. V dubnu byla opravena pobočka Mříč a provedena předávací revize a od 5. května 2009 zde půjčuje knihovnice Marie Šanderová, která vystřídala paní Annu Traplovou.
Křemežská knihovna se zúčastnila v sobotu 6. června 2009 propagační akce Městské knihovny v Prachaticích – Na kolech po knihovnách regionu.
Jedna z tras automobilových a motocyklových veteránů vedla z Kaplice přes Křemži do Prachatic. Kromě majitelů strojů, posádku na této trase doplnili spisovatel Roman Kozák a herec Miloslav Mejzlík. Po příjezdu do naší knihovny nejprve všechny přivítal starosta Ing. Josef Troup. Potom jsme shlédli taneční vystoupení žáků 1. třídy ZŠ a MŠ Křemže pod vedením Mgr. Dany Neubergové.

Dne 17. června 2009 proběhlo v knihovně první pasování prvňáčků na čtenáře. Při této akci musely děti prokázat své znalosti ve čtení. Každý nový čtenář přečetl kousek pohádky. Potom byly děti mečem pasovány na čtenáře, starostou Ing. Josefem Troupem. Při tom děti dostaly pamětní záložku a knihu, přihlášku, průkazku do knihovny a registraci na jeden rok zdarma.
Od roku 2009 v rámci Týdne knihoven se každoročně konala beseda s kronikářem panem Františkem Sarauerem o historii Křemežska.

2010
Dne 11. června 2010 navštívily knihovnu knihovnice z prachaticka, pod vedením jejich metodické pracovnice – paní Evy Jilečkové. V knihovně městyse Křemže je přivítal starosta Ing. Josef Troup.

V srpnu 2010 byla provedena v Knihovně městyse Křemže revize knihovního fondu. K 31. 12. 2010 bylo vloženo 12 734 dokumentů z toho 12 301 knih, 433 brožur.
Knihovna městyse Křemže poskytla fotografie knihovny do
kalendáře „České knihovny 2011“.

2012
Pobočka Mříč prošla v květnu 2012 rekonstrukci. Byla vyměněna okna, vydlážděna podlaha a dodán výpůjční pult z původní knihovny v Křemži.
29. května 2012 byla pobočka v Mříči slavnostně otevřena za účasti pana starosty Ing. Josefa Troupa.
 
2013
V březnu 2013 došlo ke změně e-mailové adresy knihovny: knihovna@kremze.cz
Dne 31. května 2013 navštívily naši knihovnu knihovnice z českokrumlovského regionu, v rámci studijní cesty po regionálních knihovnách, pod vedením naší metodické pracovnice – paní Ivany Troupové.
V červenci 2013 byly nakoupeny nové počítače do poboček Mříč a Chlum. V září byl zaveden internet do pobočky v Mříči. Pobočka v Chlumu měla internet zavedený již od roku 2012 z Mateřské školy. V listopadu 2013 byl nainstalován v pobočkách knihovní program REKS metodičkou paní Ivanou Troupovou. A tím začaly knihovnice s katalogizováním knihovního fondu v tomto programu.
 
2014
Knihovna roku

V roce 2014 se Knihovna městyse Křemže zúčastnila soutěže „Knihovna roku“ a získala titul Jihočeská knihovna roku 2014. Diplom jsme převzali s panem starostou Ing. Josefem Troupem ve „Vesnici roku“ – v Úsilném. V celostátním kole soutěže získala naše knihovna Ocenění za moderní knihovnické a informační služby, poskytované ve zdařile stavebně řešených bezbariérových prostorách a organizaci literárně poznávacích akcí, které jsme převzali při slavnostním vyhlášení výsledků v Praze v Zrcadlové kapli Klementina.
Pasování
V červnu 2014 pořádala knihovna již šesté pasování prvňáčků na čtenáře, které bylo  rozšířeno o podpisy dětí do pasovací knihy. Děti tak musely prokázat své znalosti nejen ve čtení, ale i v psaní. Každý nový čtenář přečetl kousek pohádky a podepsal se do pamětní pasovací knihy. Potom byly děti mečem pasovány na čtenáře, starostou Ing. Josefem Troupem. Při tom děti dostaly pamětní záložku a knihu, přihlášku, průkazku do knihovny a registraci na jeden rok zdarma.
Čtení a besedování o knihách
V roce 2014 to bylo již 10 let, co jsme ve spolupráci s Klubem důchodců zavedli novou službu – čtení na pokračování - pro starší občany.
Od roku 2008 vedla „Čtení“ společně s paní Mgr. Ludmilou Dvořákovou i paní Doubravka Kopecká.
Od roku 2005 byly pořádány v rámci „Čtení a besedování o knihách“ jarní literární výlety do bližšího okolí, pod společným názvem „Po stopách Rožmberků“. V  roce 2007 to byl výlet do Zlaté Koruny, v roce 2006 a 2008 jsme navštívily Český Krumlov vždy v doprovodu spisovatelky paní Heleny Braunové, v roce 2009 České Budějovice, 2010 Třeboň, 2011 Nové Hrady, 2012 Jindřichův Hradec a v roce 2014 jsme navštívili opět Český Krumlov.
A protože jsme chtěly navštívit i některá vzdálenější místa, požádaly jsme o spolupráci Úřad městyse Křemže. Od roku 2010, vždy počátkem září, tak pořádáme zájezdy pro více účastníků z řad místních seniorů. Jezdíme objednaným autobusem a cestovné hradí Úřad městyse Křemže. První místo, které jsme navštívili, byl Státní zámek Kratochvíle. V roce 2011 Lovecký zámek Ohrada a ZOO Ohrada, 2012 Státní hrad Rožmberk a Poštovní muzeum a klášter ve Vyšším Brodě a Lipno nad Vltavou.
V roce 2013 jsme navštívili Státní hrad Zvíkov a Vodní zámek Blatná. V roce 2014 jsme pořádaly zájezd na poutní místo Klokoty, v Táboře jsme navštívili Muzeum čokolády a pak ještě knihovnu v Soběslavi.
Pobočka Chlum
Od července do konce října 2014 proběhla kompletní rekonstrukce mateřské školy v Chlumu a s ní i knihovny. Budova byla zateplena, vyměněna okna a dveře a došlo i ke změně otopného systému z elektrického akumulačního na plynový kondenzační kotel. V knihovně bylo položeno nové lino, v kotelně dlažba, dále vymalováno a natřeny dveře a zábradlí. Do knihovny byl pořízen nový výpůjční pult, byl složen knižní fond a vyřazeny zastaralé knihy.
Knihovna byla znovu slavnostně otevřena 4. listopadu 2014 v 15.00 hodin za účasti pana starosty Ing, Josefa Troupa a metodičky paní Ivany Troupové.
Družina ZŠ Křemže
V listopadu tohoto roku přišly poprvé se svými družinářkami do knihovny na besedu děti, které chodí do školní družiny ZŠ Křemže.

2015
V tomto roce využila naše knihovna grantu Ministerstva kultury na přechod automatizovaného knihovního systému Clavius z formátu UNIMARC na formát MARC21 a na nákup Z client - protokol Z39.50, které umožňují katalogizovat knihy podle nových pravidel RDA.
V červenci 2015 byla v Knihovně městyse Křemže provedena revize knihovního fondu.
Pobočka Mříč
V pobočce Mříč byla v červnu nainstalována nová vitrína na vyvěšování letáků. V říjnu byly zabudovány nové vchodové dveře knihovny a v prosinci byly namontovány žaluzie. Dne 8. prosince 2015 proběhla v knihovně revize knih za účasti knihovnice Marie Šanderové a metodičky Ivany Troupové. A to z důvodu, že ukazatele knihovny jsou vedeny elektronicky v programu REKS, který spravuje paní Ivana Troupová z Městské knihovny v Č. Krumlově.
Žaluzie byly namontovány i v pobočce Chlum.
Čtení a besedování o knihách - literární výlety
Při jarním výletě jsme navštívili město České Budějovice s komentovanou prohlídkou radnice. V září jsme pořádaly zájezd do Albrechtic nad Vltavou a do města Bechyně.
Bohužel rok 2015 byl posledním, kdy se zájemci o „Čtení“ sešli. V následujícím roce 2016 bylo „Čtení“ zrušeno.

2016
Od tohoto roku si mohou čtenáři v knihovně v Křemži půjčovat společenské hry. Knihovna se přihlásila do Benchmarkingu knihoven.
V tomto roce se naše knihovna přihlásila do soutěže Kamarádka knihovna. Knihovny účastí v této soutěži dokládají spokojenost dětí s knihovnou. Základním kritériem pro úspěch v této soutěži je hodnocení dětí, které vyjadřují v dotaznících – vysvědčení -  jedničkami.
Vítězné knihovny byly vyhlášeny počátkem června 2017. V této soutěži jsme se umístili, ve své kategorii na 8. místě.
V březnu – měsíci čtenářů byla poprvé spuštěna akce Den s audioknihou, při které se návštěvníci knihovny zaposlouchali do několika vybraných audioknih.
V letních měsících byla v knihovně v Křemži nalakována podlaha, vyčištěno topení a přesazeny květiny. Dále byly nainstalovány dva nové regály na knihy v oddělení pro mládež, nakoupeny nové kancelářské židle do Knihovny městyse Křemže i do jejích poboček v Chlumu a Mříči a na podzim byly doplněny sedací pytle polystyrenovými kuličkami.
Literární výlety
V rámci „Čtení a besedování o knihách“, jsme 10. května 2016 navštívili Lipno nad Vltavou  a rozhlednu Stezka korunami stromů. V září, jsme pořádali výlet, při kterém jsme viděli tvrz Kestřany, sochu Švejka v Putimi a město Písek.
V roce 2016 jsme se s výtvarnou dílnou – kytičky z organzy – přihlásily do celostátní akce Týden vzdělávání dospělých.
V tomto roce byla v knihovně, také nainstalovaná výstava dřevěných hraček paní Zuzany Čerklové a pořádána beseda pro 300 žáků ZŠ Křemže se spisovatelkou dětských knih PaedDr. Ivonou Březinovou.
V prosinci 2016 jsme ve spolupráci s Obecní knihovnou v Brloze, pořádali zájezd na divadelní představení Saturnin do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.
Pobočka Chlum

Dne 29. a 30. března 2016 proběhla v knihovně Chlum revize knih v programu REKS za účasti knihovnice, Václavy Bartošové a metodičky Ivany Troupové.

2017
V březnu 2017 pořádala knihovna pro žáky 8. a 9. třídy Základní školy v Křemži komiksové workshopy, které si pro ně připravil komiksový scénárista pan Ing. Daniel Vydra.
Na přelomu března a dubna proběhl v Knihovně městyse Křemže kurz trénování paměti pro seniory. Tyto tři lekce vedla certifikovaná trenérka paměti Mgr. Gabriela Mazurová.
Od roku 2009 v rámci Týdne knihoven se každoročně konala beseda s kronikářem panem Františkem Sarauerem o historii Křemežska. V roce 2017 ho vystřídala paní Marie Urbanová.
Dne 18. října 2017 se konala vzdělávací výtvarná akce - Sklenice zdobené korálky – k mezinárodní akci Jihočeské vzdělávání dospělých.
Při literárních výletech v roce 2017 jsme v květnu navštívili Tereziino údolí u Nových Hradů a v září město Jindřichův Hradec.
Statistika čtenářů, výpůjček a akcí
Ke konci roku 2017 bylo ve fondu knihoven (Křemže, Chlum, Mříč) 18 176 svazků knih. Přihlášených čtenářů 485, z toho 214 dětí do 15 let, nejvíce čtenářů bylo přihlášených v knihovně v Křemži celkem 443 čtenářů, z toho 208 dětí do 15 let.  Vypůjčilo se 24 304 knih a časopisů. V tomto roce bylo uspořádáno 51 kulturních a vzdělávacích akcí pro děti i dospělé, které navštívilo 784 návštěvníků, což byl zatím nejvyšší počet akcí pořádaných v naší knihovně během jednoho roku.

2018
Od 15. ledna – do 27. května 2018 měla knihovna z důvodu nemoci knihovnice omezenou výpůjční i provozní dobu. Byly omezeny veškeré činnosti knihovny a tento čas by věnován pouze půjčování a vracení knih.
Dne 7. června 2018 byl upraven knihovní řád pro Knihovnu městyse Křemže podle pravidel GDPR. Ten byl v červnu schválen radou městyse Křemže a následně odeslán na Ministerstvo kultury.
V červnu 2018 byl do knihovny Křemže nainstalován firmou SCIT s.r.o nový počítač s operačním systémem Windows 10, s programovým vybavením Microsoft Office 2016, zálohovací úložiště, switch, https certifikát a nová tiskárna Brother. Na nákup nových zařízení a programů jsme získali dotaci z Ministerstva kultury – VISK 3.
V tomto roce byl vydán k 140. výročí knihovny propagační letáček o historii i současnosti Knihovny městyse Křemže a jejích poboček.
Naše knihovna se zapojila do projektu České televize – Skautská pošta, který televize pořádala od října do prosince 2018. V naší knihovně se této soutěže zúčastnily 3 děti, které za odevzdané dopisy dostaly skautskou kroniku.
Literární výlety
Při literárních výletech v roce 2018 jsme v červnu navštívili ZOO Dvorec u Borovan a město Borovany a v září město Telč.
V prosinci 2018 byly do chodby Knihovny městyse Křemže nainstalovány tři nové zamykatelné skříňky a nad ně dvě police na vyřazené knihy, firmou Truhlářství Milan Šusta z Nové Vsi.

2019
V srpnu 2019 byly do knihovny nainstalovány firmou SCIT s.r.o. dva nové počítače s operačním systémem Windows 10, s programovým vybavením Microsoft Office 2019 pro veřejnost a nový Wifi router s několika internetovými připojeními. Na nákup nových zařízení a programů jsme získali dotaci z Ministerstva kultury – VISK 3.
Podzimní akce roku 2019 byly hrazeny z dotace – Obec přátelská k seniorům, Obec přátelská k dětem.
Dne 2. října 2019 se naše knihovna zúčastnila natáčení s paní Kučerovou pro televizní iVysílání - Obec přátelská k seniorům.
V říjnu 2019 byla vytvořena na webových stránkách knihovny nová záložka  - čtenářské konto, kde si mohou čtenáři z domova zkontrolovat vypůjčené knihy a prodloužit jejich výpůjční dobu.
Při literárních výletech v roce 2019 jsme v červnu navštívili Hlubokou nad Vltavou a v září kostel sv. Vintíře v Dobrá vodě u Hartmanic, Železnou Rudu, Špičácké sedlo, Černé jezero a Špičák, Hojsovu Stráž a Jezerní slať.
Pobočka Mříč
Dne 19. července 2019 byly namontovány 2 nové přímotopy do pobočky v Mříči.

2020
V roce 2020 byl několik měsíců omezen provoz knihoven z důvodu mimořádných protiepidemických opatření kvůli nemoci COVID-19. Na jaře byly knihovny zavřeny od 13. 3. do 27. 4. 2020. Knihovna městyse Křemže byla ještě uzavřena od 29. 4. do 22. 5. 2020, kdy proběhla v  knihovně revize knih.
Na podzim od 22. 10. do 22. 11. 2020. Poté od 23. 11. 2020 byly knihy půjčovány přes výdejové okénko. Od 3. 12. 2020 byly knihovny otevřeny s omezeným počtem návštěvníků – 1 návštěvník na 15 m2. Od 27. 12. 2020 byly knihovny opět uzavřeny.
V jarním a podzimním období tak nebylo z těchto důvodů možné pořádat žádné akce.
Pasování prvňáků na čtenáře
V tomto roce se naše knihovna poprvé přihlásila do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd veřejná knihovna v místě působnosti. Tato knihovna pracuje s žáky nad rámec obvyklých knihovnických činnosti, vedoucích k rozvoji zájmu o četbu.
V roce 2020 se nekonal jarní výlet, z důvodu protiepidemických opatření. V září jsme navštívili hrad Kámen město Pelhřimov a vrch Křemešník.
V roce 2020 jsme získali dotaci z Ministerstva kultury - VISK3 na vybavení knihovny v Křemži projektorem, promítacím elektrickým plátnem a repro soustavou.
Virtuální univerzita třetího věku
Naše knihovna v tomto roce zpřístupnila místním seniorům možnost dalšího celoživotního vzdělávání formou Virtuální Univerzity třetího věku, kterou organizuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.
První schůzka studentů Virtuální univerzity třetího věku se uskutečnila 30. září 2020. Na tento zimní semestr byl vybrán kurz Cestování – co jste možná nevěděli.
Bohužel jsme se společně sešli pouze jednou, další výuku v tomto semestru museli studenti absolvovat samostatně z domova, z důvodu mimořádných protiepidemických opatření kvůli nemoci COVID-19.
Na podzim tohoto roku byla změněna šablona vzhledu webových stránek knihovny.

2021
V roce 2021 byl opět několik měsíců omezen provoz knihoven z důvodu mimořádných protiepidemických opatření kvůli nemoci COVID-19. Knihovny byly zavřeny od 4. ledna do 11. dubna 2021. Zprvu bylo zavedeno bezkontaktní půjčování. Od 15. února 2021 bylo možné půjčovat knihy a další dokumenty přes výdejové okénko. Od 12. dubna 2021 byly knihovny otevřeny s omezeným počtem návštěvníků – 1 návštěvník na 15 m2, což je v naší knihovně 12 návštěvníků současně.
Senioři navštěvující VU3V studovali v zimním semestru ještě distančně kurz Genealogie. Hledáme své předky a v letním semestru se již scházeli v knihovně na kurz Včelařský rok.
V roce 2021 byla sepsána historie knihovny v Chlumu k jejímu výročí - 100 let od založení.
1. července jsme si připomněli ještě jedno výročí - 45 let zřízení profesionální knihovny v Křemži.
Literární výlety

Jarní výlet se nekonal ani v roce 2021, opět z důvodu protiepidemických opatření. V září jsme navštívili hrad Rabí a město Horažďovice.
I v roce 2021 jsme získali finanční prostředky z dotace Obec přátelská rodině a seniorům – byly nakoupeny knihy na odměny při soutěžích, Albi tužky a interaktivní mluvící Albi knihy, deskové hry a byly pořádány přednášky a výtvarné dílny.
Pobočky Mříč a Chlum

V únoru 2021 byl do počítačů z Chlumu a Mříče nainstalován operační systém  Windows 10.