Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie knihovny ve Křemži

 
 ?
Datum založení knihovny, místními studujícími, zatím není známo.
 
1877
 
Zápis z obecní kroniky:
 
„9. května 1877 bylo obecním výborem usneseno převzíti do správy obce knihovnu od studujících zdejších založenou a starati se o další její udržování a rozšíření.“
 
1878
 
1. září 1878 převzala obec malou knihovnu, založenou zdejšími studujícími, do své správy a dál ji rozšiřovala. V roce 1892 byl založen spolek SMIL, který vyvíjel bohatou kulturní činnost a v té době se staral i o veřejnou obecní knihovnu. Spolek SMIL splynul s Jednotou Sokol v roce 1913.
 
Zápis z obecní kroniky:
 
„1. září 1878 Obecním výborem usneseno, by od studujících zdejších převzatá knihovna byla považována za knihovnu obecní a dána byla na opatrování Vojtěchu Schneiderovi, Kostelníku zde, jemuž zároveň dovoleno vybírat od zvonění hran zvláštní poplatek 20, 10 a 5 Kr a aby výnos těchto poplatků k účelům knihovny každoročně obci vykázán a odváděn byl.“
 
1896
 
Zápis z obecní kroniky:
 
„10. září 1896 Ježto dosavadní ošetřovatel obecní knihovny Vojtěch Schneider, kostelník zemřel, předána byla knihovna ta k dalšímu opatrování Václ. Zimermanovi, hostinskému v Křemži čp. 26.“
 
1940
 
Zápis z obecní kroniky:
 
„Veškeré spolky jsou povinni znovu podávati svá hlášení o svém trvání, neučinila tak, ale Ochotnicko-čtenářská jednota „Smil“ a tím trvání její zaniklo. Snažil jsem se získati aspoň její knihu zápisů o schůzích, ve které již od jejího vzniku podrobně vylíčena její obsáhlá a svou dobročinností vyplněná činnost po celou dobu trvání, bych v místním archivu pro budoucí generace ji zachoval, pátrání moje po ní ale zůstalo bezvýsledným, takže zůstává mi záhadou, kde kniha ta uvázla.“
 
1975
 
Knižní fond knihovny se postupně zvětšoval, v roce 1975 měla knihovna 3745 svazků, zaregistrováno bylo 228 čtenářů a 5071 výpůjček.
 
1976
 
1. července 1976 byla v obci zřízena středisková knihovna s profesionálním pracovníkem – knihovnicí Annou Traplovou. Středisková knihovna v Křemži spravovala také knihovny v osadách Chlum, Mříč, ve Stupné, v Holubově a Třísově.
Knihovnu předávala Marie Vítková, učitelka ZDŠ, která tuto funkci zastávala jako dobrovolnice asi 25 let.
 
1977
 
V roce 1977 měl fond knihovny 4 693 svazky. 20842 výpůjčky a 428 čtenářů.
 
1983
 
V roce 1983 získala knihovna v Křemži titul Vzorná lidová knihovna. Kromě něj mohla vykázat 426 čtenářů, 22 994 výpůjčky a 7 110 svazků ve fondu knihovny.
Pobočka v osadě Chlum získala v roce 1984 titul Vzorná lidová knihovna a jako jediná na okrese Český Krumlov ho v roce 1989 obhájila. Knihovnu Chlum v té době vedla knihovnice Ludmila Soukupová.
 
1986
 
Po odchodu Anny Traplové do důchodu nastoupila v roce 1986 do střediskové knihovny nová knihovnice Ivana Troupová. V této době bylo ve fondu knihovny 7601 svazek a 409 čtenářů si vypůjčilo 19 213 knih a časopisů.
Mimo pravidelnou výpůjční činnost (pondělí 9 – 17 hodin, čtvrtek 9 – 18 hodin) pořádala SK Křemže besedy pro MŠ, ZŠ, prodejní výstavky knih a podobně. Spravovala také knihovny v osadách. V letech 1985 – 1988 byla provedena ve většině knihoven v osadách adaptace – zavedeno akumulační vytápění, vybaveny novým knihovnickým nábytkem.
Středisková knihovna v Křemži měla pobočky v osadách Chlum (knihovnice Ludmila Soukupová), Mříč (knihovnice Anna Traplová). Dále spolupracovala s MLK v Holubově knihovnice p. Petříková).
 
1992
 
Knihovna ve Křemži byla v roce 1992 přestěhována z malých, stísněných prostor bývalé budovy OÚ do budovy MŠ, kde získala jedno patro a tím i vyhovující prostory k uložení knihovního fondu. Také čtenáři zde měli dostatek prostoru k výběru knih a časopisů.
V roce 1996 Obecní knihovna ve Křemži vypůjčila 25 556 svazků z toho 7 780 časopisů.
Knihovnu navštěvovalo 328 čtenářů (137 dětí do 15 let). Knižní fond ve všech knihovnách (Křemže, Chlum, Mříč) byl celkem 13 454 svazků.
 
1998
 
V roce 1998, kdy byly knihovnice převedeny pod obecní a městské úřady, byl zkrácen pracovní poměr z plného na poloviční.
 
1999
 
Po odchodu paní Troupové do Městské knihovny v Českém Krumlově nastoupila v prosinci roku 1999 do Obecní knihovny nová knihovnice Miroslava Průchová.
V této době bylo ve fondu knihovny Křemže a poboček Chlum a Mříč celkem 13 953 svazků. Knihovnu navštěvovalo 383 čtenářů (187 dětí do 15 let). V roce 1999 se vypůjčilo 24 170 knih a časopisů.
 
2001
 
V únoru 2001 bylo opraveno schodiště knihovny, které bylo již ve špatném stavu.
V tomto roce byla Obecní knihovna vybavena výpočetní technikou a zaveden Internet s přístupem pro všechny občany. Knihovnice absolvovala rekvalifikační kurs „Knihovník, informační pracovník“. Z těchto důvodů byl pracovní poměr opět prodloužen z polovičního na plný. Byla také prodloužena výpůjční doba knihovny (pondělí a čtvrtek 9.00 – 11.00 a 12.00 – 18.00 hodin a středa 14.00 – 18.00 hodin)
V tomto roce bylo také započato vkládání dat do počítače v programu LANius.
 
2003
 
V letech 2003 a 2004 bylo zavedeno osvětlení vchodu knihovny a přístupové cesty a nad vchodem knihovny byl umístěn nápis označující knihovnu. Zároveň došlo k výměně podlahové krytiny (nový koberec) a vymalování celé knihovny, včetně skladů a schodiště.
 
2005
 
V tomto roce byla zakoupena laserová tiskárna a laminátor na laminování průkazek i různých dokumentů pro veřejnost.
Ke konci roku 2005 bylo ve fondu knihoven (Křemže, Chlum, Mříč) 17 072 svazků knih.
Přihlášených čtenářů 455, z toho 225 dětí do 15 let. Vypůjčilo se 22 429 knih a časopisů.
Vyhledávání na internetu v Obecní knihovně Křemže využilo 245 návštěvníků.
 
2006
 
Knihovna slaví
 
V tomto roce jsme oslavili 135. výročí založení knihovny místními studujícími, ke kterému mělo dojít v roce 1871. Po pečlivějším prostudování z dosud dostupných materiálů, nebylo toto datum potvrzeno žádnou písemnou zmínkou.
Zato 30. výročí zřízení knihovny s profesionálním knihovníkem, lze dohledat v kronice Obecní knihovny Křemže, kterou vedla knihovnice Anna Traplová.
 
V červnu 2006 byl s přispěním grantu Ministerstva kultury zakoupen nový počítač, který je vybaven novým programem Clavius – modernější verze programu LANius.
V září 2006 bylo také dokončeno pětileté vkládání starších knih do počítače v programu LANius. K 31. 12. 2006 bylo vloženo 9000 knih.
V „Týdnu knihoven“ byla vyhlášena soutěž pro děti Základní školy o nejlepší logo knihovny.
1. 12. 2006 byly knihovny a její pobočky přejmenovány – Knihovna městyse Křemže + Pobočka Mříč + Pobočka Chlum.
 
2007
 
28. 3. 2007 byly předány diplomy a ceny těm nejlepším v soutěži o nejhezčí logo knihovny. 1. místo v této soutěži získala Vendula Korábová a její logo knihovna stále využívá.
 
Koncem roku 2007 byly provedeny opravy poboček v Chlumě a ve Mřiči. Na pobočku v Chlumě byla vyvěšena nová cedule označující knihovnu.
V říjnu 2007 se začalo v Křemži půjčovat elektronicky v programu Clavius.
 
2008
 
Dne 22. 5. 2008 se v naší knihovně sešli účastníci Literární Šumavy, kterou pořádal Jihočeský SKIP.
Dne 5. června 2008 zemřela paní Ludmila Soukupová. Na její místo v pobočce Chlum nastoupila její dcera Ludmila Křížová.
11. července - 9. listopadu 2008 byla knihovna uzavřena z důvodu výstavby nové knihovny. Knihovna byla vybudována nad kuchyní Mateřské školy v Křemži.
Dne 15. 10. 2008 byla zřízena webová stránka knihovny. Adresa webové stránky je www.knihovnakremze.estranky.cz
7. listopadu 2008 se konal Den otevřených dveří v nově vybudované knihovně. Pro čtenáře byla knihovna otevřena 10. listopadu 2008.
Od 10. 11. 2008 je Internet v knihovně poskytován všem zájemcům zdarma.
 
2009
 
Křemežská knihovna se zúčastnila v sobotu 6. června 2009 propagační akce Městské knihovny v Prachaticích – Na kolech po knihovnách regionu.
Jedna z tras automobilových a motocyklových veteránů vedla z Kaplice přes Křemži do Prachatic. Kromě majitelů strojů, posádku na této trase doplnili spisovatel Roman Kozák a herec Miloslav Mejzlík. Po příjezdu do naší knihovny nejprve všechny přivítal starosta Ing. Josef Troup. Potom jsme shlédli taneční vystoupení žáků 1. třídy ZŠ a MŠ Křemže pod vedením Mgr. Dany Neubergové.
29. dubna 2009 byla provedena předávací revize knih v pobočce Mříč. Paní Annu Traplovou zde vystřídala paní Marie Šanderová.
Dne 29. a 30. října 2009 byla provedena revize knih v pobočce Chlum.
Knihovna Křemže nakoupila v roce 2009, s přispěním grantu Ministerstva kultury -     VISK 3 nové programy – webový on-line katalog a EMVS od firmy LANius a dva nové počítače pro veřejnost.
 
2010
 
Dne 11. června 2010 navštívily knihovnu knihovnice z prachaticka, pod vedením jejich metodické pracovnice – paní Evy Jilečkové. V knihovně městyse Křemže je přivítal starosta Ing. Josef Troup.
V srpnu 2010 byla provedena v Knihovně městyse Křemže revize knihovního fondu. K 31. 12. 2010 bylo vloženo 12 734 dokumentů z toho 12 301 knih, 433 brožur.
Knihovna městyse Křemže poskytla fotografie knihovny do kalendáře „České knihovny 2011“.
 
2012
 
V květnu 2012 byla vyměněna okna a vydlážděna podlaha v pobočce Mříč.
 
2013
 
V březnu 2013 došlo ke změně e-mailové adresy knihovny: knihovna@kremze.cz
Dne 31. května 2013 navštívily naši knihovnu knihovnice z českokrumlovského regionu, v rámci studijní cesty po regionálních knihovnách, pod vedením naší metodické pracovnice – paní Ivany Troupové.
V červenci 2013 byly nainstalovány nové počítače do poboček Mříč a Chlum. V září byl zaveden internet do pobočky v Mříči. Pobočka v Chlumu má internet zavedený již od roku 2012. V listopadu 2013 byl paní Ivanou Troupovou nainstalován knihovní program REKS v pobočkách Mříč a Chlum. V tomto roce začaly knihovnice s vkládáním knihovního fondu do počítače.
 
2014
 
V červnu 2014 proběhlo v knihovně již šesté pasování prvňáčků na čtenáře, které pořádá knihovna od roku 2009. Děti musí prokázat své znalosti nejen ve čtení, ale i v psaní. Každý nový čtenář přečte kousek pohádky a podepíše se do pamětní pasovací knihy. Potom jsou děti mečem pasovány na čtenáře, starostou Ing. Josefem Troupem. Při tom děti dostanou pamětní záložku a knihu, vyplněnou přihlášku, průkazku do knihovny a registraci na jeden rok zdarma.
  
 
Ve spolupráci s Klubem důchodců jsme v roce 2004 poprvé zavedli novou službu pro starší občany, kteří z různých důvodů (většinou zdravotních), nemohou navštěvovat knihovnu.
V prosinci 2004 proběhla 1. seznamovací schůzka „Čtení a besedování o knihách“ pro zájemce z pečovatelského domu i z Klubu důchodců, pod vedením paní Mgr. Ludmily Dvořákové.
Pro čtení na pokračování je vybrána vždy jedna hlavní kniha, která je prokládána úryvky z jiných knih, recitováním básní, různými zajímavostmi ze všech možných oblastí našeho života a besedováním.
Schůzky se konají 1x týdně v úterý od 15.30 do 17.00 hod., v jídelně Domu s pečovatelskou službou, celý rok s výjimkou letních měsíců. „Čtení“ je přístupné každému senioru obce Křemže, který má zájem o předčítání z knih.
Od roku 2008 vede „Čtení“ společně s paní Mgr. Ludmilou Dvořákovou i paní Doubravka Kopecká.
Od roku 2007 pořádáme v rámci „Čtení a besedování o knihách“ jarní literární výlety do bližšího okolí, pod společným názvem „Po stopách Rožmberků“. V  roce 2007 to byl výlet do Zlaté Koruny, v roce 2008 jsme navštívily Český Krumlov v doprovodu spisovatelky paní Heleny Braunové, v roce 2009 České Budějovice, 2010 Třeboň, 2011 Nové Hrady, 2012 Jindřichův Hradec a v roce 2014 jsme navštívili opět Český Krumlov.
A protože jsme chtěly navštívit i některá vzdálenější místa, požádaly jsme o spolupráci Úřad městyse Křemže. Od roku 2010, vždy počátkem září, tak pořádáme zájezdy pro více účastníků z řad místních seniorů. Jezdíme objednaným autobusem a cestovné hradí Úřad městyse Křemže. První místo, které jsme navštívili, byl Státní zámek Kratochvíle. V roce 2011 Lovecký zámek Ohrada a ZOO Ohrada, 2012 Státní hrad Rožmberk a Poštovní muzeum a klášter ve Vyšším Brodě a Lipno nad Vltavou.
V roce 2013 jsme navštívili Státní hrad Zvíkov a Vodní zámek Blatná.
  
 
Od roku 2009 v rámci Týdne knihoven se každoročně koná beseda s kronikářem panem Františkem Sarauerem o historii Křemežska.